• >
  • تمرینات کاردیو
  • تمرینات کاردیو

    تمرینات کاردیو در واقع همان تمرینات هوازی می باشد که ورزشکار آن را به اشکال مختلف آن را انجام میدهد و هرحرکتی که ضربان قلب را افزایش دهد کاردیو محسوب می شود
    • توسط امیر صادق زاده
    • ۳ سال پیش
    • ۰